Radziecka polityka zagraniczna w latach trzydziestych

W styczniu 1933 r. Hitler doszedł do władzy w Niemczech, które w pierw­szych latach powojennych były najbliższym partnerem ZSRR. Jeszcze w tym samym roku w  Rzymie Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Włochy podpisały pakt, który ponownie izolował ZSRR.

Pod koniec 1933 r. Związek Radziecki uznały dwa czołowe mocarstwa; 16 listopada nawiązano stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi; 12 grudnia ZSRR od­nowił kontakty z Chinami w celu uprzedzenia dalszych agresywnych dzia­łań Japonii w tym kraju. Tymczasem współpraca wojskowa z Niemcami, która zaczęła się rozwijać po traktacie z Rapallo, zakończyła się gwałtownie. Ra­dzieccy eksperci do spraw polityki zagranicznej, zaczęli uważać, że nazistowskie Niemcy stanowią poważne zagrożenie dla bez­pieczeństwa ZSRR.

W 1934 roku ZSRR wszedł przy poparciu Francji do Ligi Narodów. Na sesjach Ligi zaczął wspierać program bezpieczeństwa zbiorowego, polegający na utworzeniu sojuszu obronnego przeciwko pań­stwom agresorom, za które uważał Niemcy i Japonię. 2 maja 1935 Francja i ZSRR podpisały pakt obronny, na mocy którego miały pomagać sobie na­wzajem i służyć pomocą w razie, gdyby jedno z nich zostało zaatakowane przez trzecie mocarstwo. Dwa tygodnie później w Pradze podpisano pakt o wzajemnej pomocy między ZSRR i Czechosłowacją. Zgodnie z nim, gdy­by Czechosłowację zaatakowało trzecie państwo, wtedy z pomocą musiałby przyjść ZSRR, z zastrzeżeniem, że pierwszy ruch uczyni Francja. W tym cza­sie Związek Radziecki nie graniczył z Czechosłowacją, a Polska stanowczo sprzeciwiała się przejściu wojsk Armii Czerwonej przez swoje terytorium, zobowiązania Stalina były zatem czysto teoretyczne.

W 1934 r. Związek Radziecki nawiązał stosunki dyplomatyczne z kilko­ma państwami Europy Środkowej, takimi jak Czechosłowacja, Węgry, Buł­garia i Rumunia. Wiosną 1935 r., po sprzedaniu chińskiej kolei wschodniej marionetkowemu rządowi Mandżurii, ZSRR przeszedł do porządku dzien­nego nad nieporozumieniami z Japonią i 23 marca podpisano formalny trak­tat.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…