Stosunki polsko-rosyjskie 1569–1667

Kalendarium ważniejszych wydarzeń dotyczących stosunków polsko-rosyjskich na przełomie lat 1569 – 1667

1533 – Iwan IV Groźny carem.

 1538 – pojawienie się ruchu egzekucyjnego.

1548 – Zygmunt August królem Polski.

1558 – rozpoczęcie Pierwszej Wojny Północnej.

1564 – rozpoczęcie rokowań dotyczącej ściślejszej unii między Polską, a Litwą.

1569 VII 1 – zawarcie Unii Lubelskiej.

1570 – kongres pokojowy w Szczecinie kończący Pierwszą Wojnę Północną.

1572 – umiera Zygmunt II August – ostatni król z dynastii Jagiellonów.

1573 IV – pierwsza wolna elekcja – wybór Henryka Walezego (jednym z jego rywali był Iwan IV Groźny).

1574 VI 18/19 – ucieczka Henryka Walezego z Polski.

1575 XII 13 – Stefan Batory nowym królem Rzeczpospolitej.

1577 – ofensywa 30 tysięcznej armii moskiewskiej w Inflantach pod dowództwem Iwana IV.

1577 jesień – Stefan Batory przeprowadza kontrofensywę „mała wojna”.

1579 sierpień – Polacy zdobywają Połocka.

1580 październik – Polacy  zdobywają twierdze Wielkie Łuki.

1581 – 1582 – Polacy oblegają Psków.

1582 I 15 – rozejm w Jamie Zapolskim.

1584 – śmierć Iwana IV Groźnego.

1586 – śmierć Stefana Batorego.

1587 – królem zostaje Zygmunt III Waza.

1600 – poselstwo polskie w Moskwie. Nieudana próba unii.  Rozejm przedłużony o 20 lat.

1604 – 1606 – I Dymitriada.

1608 – 1613 – II Dymitriada.

1609 – obleganie Smoleńska przez Zygmunta III Waze.

1610 VII 4 – bitwa pod Kłuszynem.

1611 – w Moskwie wybuchło powstanie antypolskie. Opanowane przez polskie garnizony – spalenie miasta.

1613 – nowy car Rosji – Mikołaj Romanow.

1616 – nieudana wyprawa na Moskwę pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza.

1618 XII 11– rozejm w Dywilnie.

1632 – śmierć Zygmunta III Wazy i elekcja Władysława IV.

1632 jesień – armia moskiewska oblega Smoleńsk.

1633 wrzesień – Władysław IV odblokowuje Smoleńsk i oblega wojska moskiewskie.

1634 VI 14 – pokój w Polanowie.

1647 – luźne porozumienie z Rosją przeciwko Tatarom.

1648 styczeń – Wybucha powstanie Chmielnickiego.

1648 maj – umiera Władysław IV.

1649 – nowy król Polski – Jan Kazimierz.

1654 styczeń – traktat perejasławski.

1654 wiosna – krucjata w obronie „Świętej Cerkwi wschodniej obrządku greckiego” – atak Rosji na Litwę.

1654 VI 30 – armia Rosyjska zdobywa Połock.

1654 VII 20 – Tatarzy zawarli sojusz z Rzeczpospolitą.

1654 VII 22 – armia Rosyjska zdobywa Mścisław.

1654 VII 12 – bitwa pod Szkłowem.

1654 VII 24 –  bitwie pod Szepielewiczami nad Drucią.

1654 wrzesień – armii Rosyjskiej poddaje się Smoleńsk.

1655 I 29 / II 2 – bitwa pod Ochmatowem.

1655  lipiec – armia Rosyjska zdobywa Mińsk.

1655 sierpień – armia Rosyjska zdobywa Wilno.

1656 XI 3 – rozejm polsko-rosyjski w Niemieży.

1658 IX 16 – ugoda w Hadziaczu.

1658 – bitwa pod Werkami.

1659 październik – w Perejasławiu odnowiono ugodę ukraińsko – moskiewską.

1659 grudzień – armia Rosyjska zdobywa Grodno

1660 styczeń – armia Rosyjska zdobywa Brześć Litewski.

1660 VI 27 –  bitwa pod Połonką.

1660 IX 14–  bitwa pod Lubarem.

1660 X 7 – bitwa pod Słobodyszczem.

1663 sierpień –  Jan Kazimierz wyruszył z Lwowa – cel dotarcie do Moskwy.

1667 I 30 – traktat rozejmowy w Andruszowie.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…