Źródła do kampanii smoleńskiej Władysława IV

Dyarynsz wojny moskiewskiej 1633 roku Jana Moskorzewskiego:

Cytuje dokumenty urzędowe dotyczące tej wyprawy, do­kładnie przytoczone listy i awizy z obozu smoleńskiego kierowane do brata Andrzeja przez oficera, a zarazem sekretarza hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła,

  • chronologicznie diariusz ten zaczy­nają działania K. Radziwiłła w styczniu 1633 r., a kończy dokument „Kondycyje pokoju wiecznego z Moskwą zawarte dnia 13 czerwca roku 1634″.
  • Obfity zestaw źródeł aż do kapitulacji wojsk Michała Borysowicza Szeina, dalszej kampanii Władysława IV w głąb Moskwy wraz z oblężeniem Białej oraz zawarcia układu pokojowego z Moskwą.
Diariusz kampanii smoleńskiej Władysława IV 1633-1634 – został opisany obszernie tutaj.

Pamiętnikach o Koniecpolskich.

  • Drobne fragmenty diariusza z obozu smoleńskiego dotyczące okresu od 2 października 1633 r. do kapitulacji armii moskiewskiej na Bohdanowej.

Materiały wydane przez Ksawerya Liske:

  • Relacje agenta elektora brandenburskiego Weinbeera.
  • Fragmenty diariusza podróży Adama Oleariusa von Aschersleben, wysłannika księcia Fryderyka Holsztyn-Gottorp, do Persji, przejeżdżającego przez terytorium państwa moskiewskiego.

Łaciń­skie dzieło Everharda Wassenberga pt. Gestorum gloriossimi ac invitissi­mi Vladislai IV Poloniae et Sveciae Regis… (Gdańsk 1643):

Diarius ekspedycyjej JKMci przeciwko nieprzy­jacielowi moskiewskiemu, który 14 8bris in anno 1632 Smoleńsk obieg i onego potężnie dobywał 25 angusti roku 1633 zamieszczony w pracy Olega Celewicza: bardzo szczegółowo, ilustruje wydarzenia wojenne od 25 września 1633 r., gdy król polski ruszył swe siły spod Orszy kieru­jąc się w stronę oblężonego Smoleńska, jedynie do 29 października, gdy trwały rozmowy ze stroną moskiewską o wydanie wzajemne przez obie strony pochwyconych jeńców.

Pamiętniki Albrychta Sta­nisława Radziwiłła, kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego: kanclerz, mając dokładne awizy o marszu sił królewskich pod Smoleńsk, począwszy od 26 lipca 1633 r., na kartach pamiętnika odnotowywał wy­darzenia tej kampanii aż do uroczystego tryumfu urządzonego dla Wła­dysława IV przez mieszczan wileńskich w dniu 23 czerwca następnego roku.

Szyfrowane sprawozdania wysyłane do hetmana litewskiego Krzysztofa Radziwiłła przez dowodzącego obroną twierdzy kniazia Samuela Sokolińskiego: które pokazują stan załogi podczas oblężenia przez siły moskiewskie.

Przemowy Krzysztofa Radziwiłła i kanclerza Jakuba Zadzika wygłoszone w sejmie po zakończeniu działań wojennych z Moskwą: które nie tylko podnosiły zasługi monarchy jako głównodowodzącego, ale podkreślały słuszność podjętych przezeń reform w dziedzinie wojskowości, w tym utworzenie oddziałów zaciągu cudzoziemskiego na nowych zasadach, opartych na polskim rekrucie.

Inne książki przydatne do tej tematyki

Władysław IV Waza – Henryk Wisner

Władysław IV Waza, syn Zygmunta III i starszy brat Jana Kazimierza, miał przed sobą szerokie perspektywy… Był pretendentem do tronu Polski, Szwecji, Czech i Rosji, jednak z pretensji do obcych królestw dość szybko przyszło mu zrezygnować. Jako król Polski nie zrealizował bodaj żadnego ze swych zamysłów, a to, co osiągnął, było jedynie częścią powziętych planów… Czytelnik ma okazję poznać bliżej postać Władysława IV jako władcy budzącego respekt u szlachty, a także mecenasa kultury i nauki.

Historia Polski 1492-1795 – Mariusz Markiewicz

Podręcznik akademicki ukazuje rozwój cywilizacyjny i kulturalny na ziemiach polskich od przełomu wieków XV i XVI do upadku Rzeczypospolitej. Stanowi trzecią część cyklu podręczników akademickich, których autorami są pracownicy naukowi Uniwersytetu Jaggielońskiego. Książka dla studentów historii oraz innych kierunków humanistycznych. Przygotowuje do matury i egzaminów wstępnych na studia uniwersyteckie, ekonomiczne i pedagogiczne. Hasła wypisane na marginesach systematyzują materiał pod kątem tematów egzaminacyjnych i ułatwiają powtarzanie materiału.

Damian S.

Jestem absolwentem studiów historycznych (specjalność nauczycielska i historia wojskowości). Moje ulubione okresy w historii to Polska w okresie międzywojennym, starożytność i średniowiecze.

Możesz również polubić…